Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2019
Obec Zběšičky vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:•počet podaných žádostí o informace : 1

•počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0

•opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0

•výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0

•další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

Ve Zběšičkách dne 31.12.2019