Obec Zběšičky

Úřední deska
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Oprava silnice

Oprava silnice III/10553 Zběšičky - kř. I/29 Srlín SO 01


Oznámení o době a místě konáni voleb 2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Pozvánka pro členy volební komise


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Poskytnutí informace

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.


Vyúčtování ČEVAK a.s.
Kalkulace cen vodného za rok 2016
Domovní odpad 2017
Závěrečný účet za rok 2016 po schválení
Poskytnutí informací podle §14, odst.5 písm. d) zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů SORP
Informace o zveřejnění

informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů


Informace k vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2017
Rozhodnutí - Hanov
Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
Oznámení o vymezení okruhu účastníků
ČEVAK - porovnání všech položek výpočtu pro stanovení cen vodného za rok 2015
Rozhodnutí Jihočeského kraje o vrácení spisu
Informace k dani z nemovitých věcí roku 2016
Informace úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Oznámení nového projednání věci ve správním řízení
Rozhodnutí

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství


Profil zadavatele Obce Zběšičky.

Adresa profilu zadavatele je:

http://www.e-zakazky.cz/


Čevak Informace provozovatele

Informace provozovatele ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění


Rozhodnutí

Rozhodnutí ve věci deklarace neexistence veřejně přístupné účelové komunikace na poz. parcele č. 114, par.č.st.5, poz. par. č.45, v k.ú. Hanov, obec Zběšičky


Usnesení o přerušení
Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 - 2020".
Oznámení o přerušení řízení
Oznámení o zahájení řízení 11.12.2013